Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.z o.o. w Giżycku zostało utworzone w dniu 06.12.1994r. na podstawie umowy Spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego. Wpis do rejestru handlowego w Sądzie Rejestrowym w Suwałkach nastąpił w dniu 20.12.1994r. w dziale „B” pod numerem 831. PEC Sp. z o.o. w Giżycku faktyczną działalność gospodarczą rozpoczęło z dniem 01.01.1995r. Obecnie Spółka wpisana jest do KRS w Sądzie Rejonowym w Olsztnie pod nr 0000117064

 

Kierownictwo PEC

Dyrektor – Grzegorz Borzymowski

Z-ca dyrektora ds. technicznych i eksploatacji – Krzysztof Konopka

Prokurent PEC – Główna Księgowa – Anna Pawluczuk

Rada Nadzorcza PEC

Przewodniczący Rady – Janusz Dobrzyński

Zastępca Przewodniczącego – Tadeusz Krzywicki

Sekretarz Rady – Anna Juszkiewicz

Członek Rady – Jan Małecki