Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – 4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL-, zwanym dalej Rozporządzeniem

informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Giżycku, ul. Szarych Szeregów 13, 11-500 Giżycku, NIP 8451001773, KRS 0000117064, tel: 87 420 71 36, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 2. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie:
  – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia – w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży/świadczenia usługi/wykonania robót budowlanych;
  – art. 6 ust. 1 lit.c Rozporządzenia – w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków.
 3. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
  Pani/ Pana dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, jak np. Urzędom Skarbowym.
  Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 5. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji umowy, tj. skutkować będzie odmową zawarcia umowy.